Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych

 

§ 1 Definicje

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej 4kidspoint.pl®, pod poniższymi terminami należy rozumieć:
Regulamin - określa warunki zakupu i realizacji Kart Podarunkowych w sklepie internetowym
Karta Podarunkowa 4kidspoint.pl® – bon towarowy w formie elektronicznej, wydany na okaziciela, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym 4kidspoint.pl w zakresie limitu kwotowego ustalonego na Karcie Podarunkowej.
Wydawca - Firma GRUPA SILESIA z siedzibą w Ustroniu, ul. A. Brody 79, NIP 5482585928, właściciel marki 4kidspoint.pl®
Klient/ Nabywca – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej. Nabycie następuje w celu jej wykorzystania osobiście lub przekazania innemu Użytkownikowi.
Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie 4kidspoint.pl (Karta Podarunkowa realizowana jest w trybie na okaziciela).
Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej 4kidspoint.pl
Koszyk – sekcja sklepu internetowego, w którym Klient gromadzi swoje zamówienie
Towary – wszystkie rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie 4kidspoint.pl

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i realizowania Karty Podarunkowej i dostępny jest na stronie internetowej sklepu 4kidspoint.pl

§ 3 Wydanie Karty Podarunkowej

1. Kartę Podarunkową można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego 4kidspoint.pl
2. Karta Podarunkowa aktywowana jest z chwilą zrealizowania i opłacenia złożonego przez Klienta zamówienia w Sklepie, zawierającego Kartę Podarunkową w koszyku, oraz wysłania jej do Nabywcy.
3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej mailowo, a następnie do realizacji jej w sklepie 4kidspoint.pl
4. Wydawca na życzenie Nabywcy wystawia dokument niefiskalny, potwierdzający fakt nabycia i wartość zakupionej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca ma prawo, jako potwierdzenie wpłaty środków, otrzymać pokwitowanie wpłaty, nie będące dokumentem fiskalnym. W momencie realizacji przez obdarowanego Karty Podarunkowej wystawiane są dokumenty fiskalne (paragon / faktura).
5. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania.
6. Wartość nominalna Karty Podarunkowej wyrażona jest w złotych polskich (PLN).
7. W przypadku realizacji przez Wydawcę akcji wydania Kart Podarunkowych o innym okresie aktywności nie wpływa to na okres aktywność Kart podarunkowych wcześniej zakupionych w sklepie.
8. Zakup Karty Podarunkowej przez Nabywcę oznacza zawarcie umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

§ 5 Realizacja Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa umożliwia Użytkownikowi zapłatę za towary oferowane wyłącznie w Sklepie internetowym w domenie 4kidspoint.pl.
2. Karta Podarunkowa umożliwia pokrycie kosztów towarów wybranych do Koszyka oraz koszt wysyłki towaru na terenie Polski.
3. Realizacja Karty Podarunkowej odbywa się poprzez wpisanie jej numeru w odpowiednim polu w momencie podsumowania transakcji podczas zakupów.
4. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową wiele razy do momentu wyczerpania środków odzwierciedlonych jej wartością nominalną lub upływu jej terminu ważności. 
4. Opłata Kartą Podarunkową jest możliwa tylko do wysokości wartości posiadanej Karty. W przypadku wartości Koszyka wyższego niż wartość Karty Podarunkowej Użytkownik zobligowany jest dopłacić różnicę kwoty dowolną metodą płatności (poza płatnościami przy odbiorze). W przypadku wartości Koszyka niższego niż wartość Karty Podarunkowej Użytkownik może wykorzystać pozostałe środki przy okazji realizacji kolejnej transakcji w sklepie (środki te nie mogą zostać wydane w gotówce, zwrócone przelewem itd.).
5. Zakupy realizowane za pomocą Karty Podarunkowej mogą się łączyć z dostępnymi w danej chwili rabatami Sklepu.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej 4kidspoint.pl® kiedy:
a) wartość nominalna Karcie Podarunkowej ulegnie wyczerpaniu lub skończy się ważność Karty
b) środki na Karcie Podarunkowej są niewystarczające by zakupić dodany przez Użytkownika do Koszyka towar, a użytkownik nie ma możliwości dopłacić brakującej wartości
c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, na przykład niemożności uzyskania połączenia Użytkownika z systemem informatycznym Wydawcy.
2. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wskazane w ust. 1.

§ 7

1. Środki pieniężne na Karcie Podarunkowej (wartość nominalna lub aktualna) nie podlegają:
a) oprocentowaniu,
b) nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika,
c) Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę i nie może zostać zwrócona Wydawcy lub wymieniona na inne bony towarowe Wydawcy.
2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej za pomocą naszej infolinii tel. 577 877 311 lub mailowo pisząc pod adres bok@4kidspoint.pl

§ 8 Zwroty produktów

1. Towary nabyte w sklepie internetowym 4kidspoint.pl za pomocą Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach ogólnych przewidzianych prawem (zobacz Politykę zwrotów). W przypadku zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej można zgłaszać za pośrednictwem infolinii 577 877 311 lub pisząc na adres bok@4kidspoint.pl.
2. Wydawca odpowie na reklamację do 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej drogą mailową oświadcza, że znane i zrozumiałe są mu zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku każdy Nabywca/Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się ze zmianami poprzez publiczną ich publikację na stronie internetowej Sklepu 4kidspoint.pl.
4. Administratorem danych osobowych Nabywców oraz Użytkowników przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową jest Wydawca. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Karty Podarunkowej i zgodnie z Polityką Prywatności.